Start                Storfors                Sunnemo               Mitt Jobb                Hobby                Släktforskning                Länkar          Gästbok

Ortnamn i Sunnemo

Skriv aldrig mycket text på en hemsida, var det någon som sa till mig och här är det MYCKET text (och mer skall det bli). Å andra sidan skulle jag inte få något sagt om detta om det inte blir ett enormt stort antal nedslag på tangentbordet. Orkar ni inte läsa det på skärmen så får ni trycka på print-knappen, ta bladen och lägga er tillrätta i soffan och läsa vidare. Antingen blir ni upprörda över mina teorier och bombarderar mig med mail, eller så håller ni med och bombarderar med mig med mail för den sakens skull. De sistnämnda mailen kommer att beaktas med större positivitet än de kritiska.

Hur som helst - jag gör emellertid inget anspråk på att ha rätt i mina funderingar över ortnamnen i Sunnemo som jag dock personligen tror har en betydligt mer spännande bakgrund än vad som görs gällande i t ex boken Sunnemo Socken.

Allt eftersom jag funderar vidare kommer mer ortnamnsteorier!

 

Inledning Väsby Lervik / Leråsen Lid, Lidsbron, Lidsberget, Vålen på Lidsberget

Valåsen, Valåstjärn, Valborgstjärn, Vallberg

Bråndammen, Brånberg

Lockeråsberg     

Inledning

Det finns tre potentiella fiender till vår historia. Det är förtigandet, historieskrivarna som är lierade med makten och till sist kartograferna.

·         Förtigandet - Fakta och händelser som störde den bild man ville ge åt eftervärlden utelämnades och förtegs som de aldrig hade existerat.

·         Historieskrivarna - I alla tider har kungar och andra som skrivit historia framhållit sin egen storhet, därefter sitt lands och folks. Fiender och främmande folk beskrivs ofta i nedsättande ordalag.

·         Kartograferna - En grupp historiesabotörer utan att de egentligen vet om det. I stället för att ge orterna deras riktiga dialektala/lokala namn har man "försvenskat" dessa, varför dess ursprungliga innebörd kan ha gått förlorad.

 

Jag ägnar mig här åt min gamla hembyggd Sunnemo även om mitt historiska intresse sträcker sig över hela riket och även utanför gränserna. Som "sunnmoing" i förskingringen har man en längtan tillbaka. För många år sedan började mitt intresse för svensk historia och ortnamn. Allt eftersom hyllmetrarna med historisk litteratur växte så börjar man fundera på om "våra" trakter varit så "underutvecklade" och obetydliga som vissa historiker vill göra gällande. Ett sätt att komma åt historien är att försöka plocka ut rätta betydelsen i ort- och gårdsnamn. Det är inte lätt efter kartografernas framfart. På bara 46 år kan mycket förändras på en karta. Jämför generalstabens karta, över Sunnemo från 1940 och topografiska "gröna kartan" från 1986 och man finner skillnader. På 1940 års karta finner man Klamåsbackarne men ej på den från 1986. Klamåsbackarne ligger i höjd med Stenåsbackarna och Aspåssätern. Att skriva Klamåsbackarne med slutbokstaven e är ett tydligt exempel på den tidens försvenskning och pluralisform av namn. Mellan Aspåsen och Skärjen ligger två tjärnar som på nya kartan kallas V och Ö Jordbacktjärn, på äldre kartan heter de Skärbergstjärnarne. På den korta tidsrymd som här gäller har de faktiskt (åtminstone på kartan) bytt namn. Linnerhöjden, väster om Duvenässätern, har under samma period bytt namn till Närlyddberg. Havsjöhöjden hette1940 Hundberget. Kanske bägge kartorna har rätt. Det den ena missat har den andra med. På en karta från 1710 heter Skôtta, Skräma. Fler exempel skulle kunna ges.

 För komma någonstans med ortnamnsforskning bör man lyssna på ortsbefolkningen och deras uttal av namnet. Mycket av vår ortnamnsforskning grundar sig på gamla jordeböcker från 1400- och 1500-talen. Då man läser i dessa förvånas man ofta över stavningen. Det kan inte ha varit ljudenligt då det ofta inte ens går att uttala orden. Inte heller kan orden vara baserade på, eller påverkade av, äldre stavning, för då skulle de stavas lika år från år. Rättstavningsförmågan var nog tyvärr inte så hög. Som ex kan nämnas från 1540 års jordebok "Duuenaess, Lijdh". Eller är det så att det från början hette ”Duenäs och genom århundradena glidit över till Duvenäs med ett markerat ”v”. På den tiden ingick Sunnemo i Råda socken och stavningarna här är bl a "Rode och Rudhe" med några års mellanrum.

 Det är heller inte ovanligt att det ofta står det en sak på kartan och folk säger något helt annat. Som t ex Vallberg. Vem har hört någon säga Björnberg som är nedpräntat på kartbladet? Vissa ord kan kanske få en annan betydelse när man säger det på mål: Sången - Sângen, Busken  - Bôsken, Skotta - Skôtta, Hålfall - Hôlfall. I följande fall handlar det om något som kallas vokalglidning. Drar man in vokalglidningsteorin i bilden kan man ofta få en ny förståelse av ordet. Vokalglidning är när en vokal "glider över" till ett annat ljudvärde.

 I de götiska dialekterna som värmländskan tillhör, kan man urskilja följande generella lagbundenhet:

i  blir e som blir ä

au blir å som blir ö

y  blir u som blir a

o  blir oförändrat o

 

I Sunnemodialekten kan vi tillföra följande utöver exemplen, Sången - Sângen, Busken  - Bôsken, Skotta - Skôtta, Hålfall - Hôlfall.:

i blir e (ex fisk - fesk, drick-dreck)

y blir ö (ex  syster -söster)

o blir u (ex ogift-ugeft, otäck-utäck)

 

I sistnämda exemplet kan vi hitta stora likheter i norskan.

Vokalglidningen påverkas även av de omgivande konsonanterna så att de inte alltid slår igenom.

Om ett ord har stavats med o men uttalats med å kan det glida över till Ö. Ex. torsk stavas med o men uttalas med å. På vår dialekt blir det tôrsk. Kol blir kôl. Om o är omgivet av konsonanter och uttalet är o behåller det sitt ljudvärde. Ko blir inte kö. Sopa blir inte söpa. Noga inte nöga osv.

Vid en titt på gamla gudanamn finner vi att Gaut som även stavades Got hade uttalades förr Gåt. Nu har vokalglidningen gjort att vi säger Göt. Men Tor blir alltid Tor. Han kan inte bli Tör, Tir eller Tyr.

I Sunnemodialekten kan noteras något som skulle kunna kallas "konsonantglidning". Ett ord som slutar med bokstäverna pt, som i köpt eller knappt. Jag minns hur dessa ord uttalades "tjöft och knaft". Det är inte så många som säger så nu för tiden men kanske lever det kvar ännu hos någon.

 För den som vill veta mer om Sunnemodialekten kan slå upp sidan 313 i sunnemoboken. En mycket intressant läsning. Här upptäcker man många dialektala egenarter som faktiskt till viss del försvunnit sedan 1953 då nämnda bok gick i tryck. Undrar hur många i den yngre generationen som idag till fullo kan läsa och förstå det språkprov som gjordes med Johan Persson på Långåsen 1949.

Kapitlet "Bygd och Folk" av Hadar Vessby, i sunnemoboken börjar: "Sunnemo är fattigt på fornminnen. Några fasta fornminnen, fornlämningar och ett fåtal lösa, fornsaker, har man påträffat. Man kan dock förmoda, att åtskilliga fornminnen under tidens lopp förstörts eller försvunnit och att nya kan komma att påträffas tack vare sockenbornas intresse och verksamhet."

Och nya fornminnen kom i dagen tack vare Cissela Génetays forminnesinventering i Sunnemo. Det kom fram mycket intressant som t ex gravar, boplatser och hålvägar. Just när vi kanske trodde att det inte fanns mer att finna. En av gravarna blev nesligen förstörd av kommunen när de skulle borra efter vatten strax söder om Udden. För att inte tala om de sensationella 9000-åriga fynden vid Lidsbron som gjordes i samband med ombyggnaden av vägen.

Jo, nog är det så att vår vackra Sunnemodal inte precis är översållat med fornminnen. Vi har bronsåldersgravarna på Lidsberget och järnåldersgravarna i Rud i Gräs samt de nyfunna gravarna söder om udden och i närheten av Folkets Hus. Den äldre bronsåldern omfattar tiden ca 1500-1000 år f. kr., den yngre ca 1000-500 år f. kr. Därefter tar järnåldern vid och sträcker sig fram vikingatiden som börjar runt år 800 e. kr.

Av de lösa fornminnen som upphittats kan nämnas en trindyxa av grönsten som man tror tillhör det mesolitiska skedet. Det kan ge yxan en ålder på ca 5000 år. Ytterligare några yxor har upphittats samt ett dolkblad av flinta och en pilspets i flinta. Det mesta av fynden finns naturligtvis inte kvar på orten. Förtroendet för bygdens folk var inte så stort förr, så det upphittade materialet hamnade på Statens Historiska museum och Uppsala universitet. Mer om de upphittade fynden kan man läsa på sid 21 i sunnemoboken.

Är vår historia i Sunnemotrakten är underskattad? De fynd som gjordes i Lidsbron tyder på att det var ett vandrande folk som fanns där, dvs ej bofasta.  När kom då folk för att bosätta sig i Sunnemodalen? Ett av de övriga äldsta fynden vi har är trindyxan som kan ha en ålder på 5000 år. Även de andra fynden som gjorts, pekar på mycket hög ålder, runt 3000-4000 år. Om ägarna vet vi inget, om de var bofasta eller på genomvandring. Men ett otvetydigt bevis på mänsklig aktivitet är det. De "lärde" vill påstå att inga fasta bosättare har funnits i våra trakter förrän vid Kristi födelse. Varför tror man det? Jag vill påstå att här har funnits bofasta sedan bronsåldern. Detta grundar jag på att de bronsåldersgravar som finns på Lidsberget inte är ett hastverk. Ett av rösena (det södra) är 9x9 m och har en höjd på 1.20 m, det andra (det nordliga) är 18 m långt och en varierande bredd på 3-5m. Att lägga upp dessa högar kräver mycket arbete och hade säkert samma betydelse som våra dagars gravar. Vi besöker våra fäder på kyrkogården för att stilla minnas och det gjorde säkert våra förfäder också, fast på Lidsberget eller vid någon av de andra gravområdena. I dag har gravstenarna på kyrkogården ersatt högarna. Gravarna kan med sin storslagna placering även ha haft en rituell betydelse och inte minst för att synas, och här kan dras ännu en parallell med våra dagars riter i kyrkan. Och gravstenarna – är ju till för att synas! Ju större gravhög ju finare folk. Ju större gravsten ju finare folk. Det brukar vara ett tydligt mönster som till viss del lever kvar än idag!

Om det handlar om icke bofasta människor som var på genomresa skulle man säkert inte lägga ned någon större möda på en grav som ej längre fram skulle besökas. Dessa gravhögar är hittills de enda kända gravfälten i Sunnemo (om man undantar dagens kyrkogård som är våra dagars gravfält). Vart finns resten från tiden mellan dessa och nuvarande begravningsplatser? Denna brist kan förklaras med de olika sedvänjor man haft genom tiderna, vilket gravskick man valt.

Sunnemo är längs sjöarna en utpräglad jordbruksbyggd. När de första bönderna bröt sin mark, fann de kanske högar som låg i vägen på det som skulle bli åker. Dessa avlägsnades och bortodlades. I hela Sverige finns otaliga, olyckliga exempel på hela gravfält som bortodlats i ren okunnighet eller i kampen för brödfödan. Fallet kan mycket väl ha varit så även här i Sunnemo. Än i dag kommer gamla gravar i dager under böndernas plogar runt om i landet. Ofta upptäcker man dessa platser tack vare färgskiftningar i jorden. Ett annat sätt att upptäcka bortodlade gravfält är att flygfotografera. Det syns tydligt i vegetationen vart gravarna har funnits. I Illberg utanför Kil genomfördes en flygfotografering över åkrarna, och där fann man ett flertal bortodlade gravfält. Med den här tekniken kan man även hitta husgrunder. Vad skulle en flygfotografering över åkermarken i Gräs ge? Järnåldersgravarna kanske endast är en del av ett större gravfält. De ligger endast en liten bit från dagens uppodlade områden.

 Den äldsta skriftliga urkund som behandlar Sunnemo finner man i en dom i ett arvsmål från Tingvalla landsting 29 juni 1438. Där hittar vi den förste namngivne Sunnemoingen. Denne satt i tolvmannanämnden och namnet var "Klemens i Gräs" (Clemeth i Gres).Honom kan vi placera i vår bygd då det inte finns något mer Gräs i Värmland. I samma nämnd sitter även "Enar i Väsby" (Enar i Wesby). Honom kan vi inte med säkerhet placera i Sunnemo då Väsby är ett gårdsnamn som finns på flera ställen i länet. I den äldsta bevarade skattelängden från 1503 för Värmland upptas 12 gårdar i Råda (Rode) socken, som Sunnemo vid denna tid tillhörde. De Sunnemogårdar som uppräknas här är följande: Norra och södra Gräs, Duvenäs, Tutemo, Björkil och Lid. I skattelängden saknas personnamn. I jordeboken, 1540 för Värmland, får vi stifta bekantskap med våra förfäder vid namn (fortfarande Råda socken ,som nu stavas "Rudhe"): Gulbrandh och Hafftorn j Gräs, Måns j Duuenaess, Berger j Biorkill, Suen j Tutemo, Lasse j Lijdh.

 I sunnemoboken hävdar Hadar Vessby att flera ortnamn går tillbaka till förhistorisk tid. I samma bok under rubriken "Något om ortnamnen i Sunnemo" hävdar Harry Ståhl att namnen är medeltida. Fast, Ståhl är ju en lärd man och kan ståta med titeln, förstearkivarie fil dr. Just män med dessa titlar sätter käppar i hjulet och förkastar amatörforskningen. För inte kan en amatör ha rätt eller...

 Jag håller med Hadar Vessby i hans antagande.

Människan har ett behov av att döpa naturen för att kunna orientera sig och för att namn på berg, sjöar, gårdar osv skall leva kvar, så måste det ha funnits en konstant befolkning som för namnet vidare. För att den teorin skall stämma måste Sverige ha haft en större befolkning för några tusen år sedan än vad vetenskapen vill göra gällande. 

 Om vi går tillbaka 5000 år så vet vi nu att här rådde ett Medelhavsklimat i Norden. Det fanns växter som vi idag finner vid Medelhavet, sköldpaddor simmade omkring i kärren, i Södermanland har man funnit spår efter vinodlingar. Bronsålderns tid började för ca 4000 år sedan och höll i sig till ca 500 f kr. Vid 500-talet f.kr. inträdde järnåldern och samtidigt försämrades klimatet. I historien är klimatförsämringen känd under namnet "fimbulvintern". Någon gång vid den tiden börjar den stora utvandringen från Skandinavien pga. den försörjningsbrist som uppstod. Dessa vandringar finns väl dokumenterade.

 Jordanes, en gotisk historieskrivare som skrev sin bok "De Origene Actibusque Geatarum" år 551 e kr, säger att goterna vällde fram ur Scandza som ur en bikupa samt att under ledning av konung Berig begav sig till östersjöns södra kust, där de kallade sitt nya land Gothi-Scandza. Senare drog de vidare österut för att sedan spridas över resten av Europa. Och för att göra en mycket lång historia kort - vid  åren 161-180 e kr hade man kommit ner till det som idag är Rumänien och slogs mot romarhärar. Perioden 238-269 försökte man övergå romerska rikets gräns vid Donau. Ett tiotal fältslag stod i dessa trakter. Goterna blev emellertid tillbakadrivna av kejsar Claudius Gothicus, som skröt med att han dödat 320 000 goter och sänkt 2000 av deras skepp. I början av 400-talet hade man nått fram till Italien och 409 belägrade man Rom. Historien fortsätter med att goterhären vandrar vidare mot Frankrike och Spanien. Goternas sorti i historien på kontinenten skedde i Spanien den 26 juli år 711 då morerna gjorde sin entré i nämnda land. Goterna, tillsammans med sin siste kung Roderic, nedhöggs till sista man på stränderna av Guadalete.

 Hur kan vi veta att dessa goter stammar från Skandinavien eller Scandza? Ja, 100% säkra kan vi aldrig vara men mycket pekar på det. Vi har först och främst Jordanes vittnesmål och historia. År 311-381 levde en man vid namn Ulfila och är det första stora namnet i goternas kulturhistoria. Hans stora gärning var att översätta bibeln till goternas språk. Det är tack vare de rester som finns kvar av denna översättning, vilken den förnämsta är Silverbibeln, som finns i Uppsala, som vi fått kunskap om goternas språk. Bibeln togs av svenskarna som krigsbyte vid stormningen av Prag 1648. I bibeln har man hittat ord som ännu förekommer i västgötadialekten som t ex "öfsadröp" vilket betyder takdropp. Det finns massor av exempel som visar på ett klart släktskap mellan språken och som ger oss ett kvitto på goternas härkomst.

 

FAKTARUTA

Gotiska är det nu utdöda språk som talades av goterna.

 

Gotiskan tillhör den östgermanska grenen av de germanska språken, och är alltså avlägset släkt med svenska, engelska och tyska. Den mest kända gotiska skriften är säkert Codex Argenteus – Silverbibeln – som förvaras på Uppsala Universitetsbibliotek. Det gotiska alfabetet skapades under 300-talet av biskop Wulfila. Alfabetet är baserat på det Grekiska alfabetet, det Latinska alfabetet och till stor del även runor. Gotiskan har stor betydelse för den jämförande germanska språkforskningen.

LÄSTIPS: För mer ingående studier rekommenderas boken Goterkällan av Ingemar Nordgren


Fader vår på gotiska och svenska: (Läs gärna bönen högt på gotiska och ni kommer att ”höra” orden)

 

Atta unsar thu in himinam, weihnai namo thein.

Qimai thiudinassus theins. Wairthai wilja theins, swe in himina jah ana airthai.

 

Hlaif unsarana thana sinteinan gif uns himma daga,

jah aflet uns thatei skulans sijaima,

swaswe jah weis afletam thaim skulam unsaraim.

 

Jah ni briggais uns in fraistubnjai,

ak lausei uns af thamma ubilin;

unte theina ist thiudangardi

jah mahts jah wulthus in aiwins.

Amen.

 

Fader vår som är i himlen, helgat varde ditt namn.

Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.

 

Vårt dagliga bröd giv oss idag,

och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

 

Och inled oss icke i frestelse

utan fräls oss ifrån ondo;

ty riket är ditt

och makten och härligheten i evighet.

Amen.

 

 

 För att en folkvandring skall kunna lämna så stora spår i historien som gotervandringen har gjort, måste utvandringen ha varit enorm. Det talas om härar på 300 000 man och då har man redan delat upp sig i öst - och västgoter. Stannade utvandringen under miljonstrecket? Svindlande summor då Sverige enligt beräkningarna skulle ha en befolkning på högst några hundratusen. Det har klickat någonstans!

 Valcamonicadalen i norra Italien är ett av världens tätaste hällristningsområden. Likheten mellan dessa ristningar och ristningar i Tanum är påfallande. Både motiv och föreställningsvärld verkar vara den samma. Skolbarn i Italien undervisas om sambandet med Sverige. Det är inte bara hällristningar, utan namn på platser och ett herdespråk, Gai, som sägs komma från Sverige. Varför får inte våra skolbarn lära sig detta?

Hällristningar från Valcamonica

I gamla grekiska skrifter som behandlar Skandinavien, finns det upptecknat gamla berättelser som talar om att öns jordmån var utmärkt och gav två skördar per år. Detta nedskrevs runt år 50 f.kr. av historikern Diodorus Siculus. På den tiden uppfattade man Skandinavien fortfarande som en ö.

Detta ger en mycket fin grogrund för en stor och välmående befolkning. Plinius, död 79 e.kr., berättar om det folk som bebodde våra trakter besitter ett land som i södra delen har solsken 17 timmar under midsommaren och att solen i dess norra del aldrig går ner. Vidare skriver han att det är ett lycksaligt folk som lever mäkta länge.

Allt detta pekar på att vi i Sverige en gång haft en mycket större befolkning än vad vi får lära oss på skolbänkarna. Nu gäller det bara att försöka bevisa det! Fast nu ägnar vi oss i fortsättningen om Sunnemo.......

 

 

Inledning Väsby Lervik / Leråsen Lid, Lidsbron, Lidsberget, Vålen på Lidsberget

Valåsen, Valåstjärn, Valborgstjärn, Vallberg

Bråndammen, Brånberg

Lockeråsberg    

 

Vi börjar med:

VÄSBY

I Sunnemoboken får vi reda på att Väsby fått sitt namn på grund av sitt läge väster om Lidsjön, dvs. byn på västra sidan sjön. Och visst kan det väl vara så - om man gör det enkelt för sig och underskattar historien.  Denna mycket enkla förklaring har t o m slagit igenom i Värmlandstrafiks busstidtabell där Väsby döpts om till "Västby" trots att det aldrig hetat något annat Väsby. Mer ”upprörande” är, att om man går in på Hagfors kommuns hemsida och tar en titt på kommunkartan, så står det – ”Västby”. Om man fortsätter att envisas med detta finns risken att det det sker ett namnbyte i framtiden - och inte minst – betydelsen av namnet går förlorat! Sen kan man undra vad alla andra Väsby i Sverige ligger ”väster om”. Alla platser ligger även öster om något. Skillnaden mellan "Västby" och Väsby är mycket stor. Redan i jordeboken 1602 stavas det Wesby, Här har vi ett stort problem när det gäller ortnamnsforskningen, ord ändrar betydelse tack vare en godtycklig ändring på grund av en persons okunnighet – i detta fall en tidtabellsmakare och en kartritare

Om vi tar förstavelsen "Väs-" i ordet så har vi plötsligt massor av ort- och sjönamn i Sverige som börjar på detta, som t ex: Väse, Vesene, Wessige, Vesigshälla, Vessljunga, Wesslunda, Vessingsö, Väselda, Vässhalla och Våssinge med flera, tillika med sjönamnen Veselången och Vessman. Från samma rot kan man troligen härleda namnen Visby, Visingsö, Visne, Vissböle, Visne osv. Sjöarna Vissjön, Vismen och Vissingen för att ta några exempel.

I den gamla götadialekten finns ett ord som heter "vässla" och betyder källa, här skulle eventuellt kunna finnas en förklaring till betydelsen.

Men om vi personifierar namnet till Vä eller Ve blir det genast mer spännande. Då skulle Väsby vara uppkallad efter någon med namnet Vä. Men vem skulle denne Vä eller Ve vara. Ett svar finner vi faktiskt i Snorres Edda. I vers 18 i Eddans Volupsa omtalas hur Ask och Embla blev de första människorna.

De ägde ej ande, ägde ej själ,
ej blod, ej röst, ej blomstrande hy;
Odin och Höner gåvo ande och själ,
Lodur gav blod och blomstrande hy.


Ve är inte vilken gud som helst i nordisk mytologi, han kallas också kallad Höner som i versen ovan. Han är son till Bor och Bestla och bror till Oden och Vile. Vile känner vi även som Lodur.

I denna vers är Odin en nykomling medan Höner (Ve) och Lodur (Vile) är äldre vanergudar. Alla dessa har tydligen ingått en förbrödring då de betraktas som bröder. Ve och Vile är alltså betydligt äldre än tiden för Odens entré i riket. Före asatron dyrkade vi vanergudar och flera av dessa togs upp i asatrons mytologi och tro som t ex Ve och Vile som dessutom fick nya namn men ofta med samma egenskaper.

De tre bröderna Oden, Vile och Ve samarbetade väl och skapade tillsammans världen ur jätten Ymers kropp.

Vid ett tillfälle då Oden var borta från Asgård överlämnade han makten till Vile och Ve som då passade på att vänsterprassla med hans maka Frigg.

Citat ur Poetiska Eddan (Loke talar):

Var tyst, du Frigg! Du är Fjörgyns mö
och jämt har du jagat karlfolk;
du, Vidres hustru, lät Ve och Vilje
vid din barm få vila bägge.

Kom inte och säg att otrohet är något nytt när t o m våra gamla gudar rumlar runt i sänghalmen med sin brors äktade. Men åter till allvarligare funderingar:


Med något som, inom språkforskningen, kallas vokalglidning blir Ve lätt Vä. Kan det vara så att Väsby är uppkallat efter denne Vä - Väs By! Höner = Vä är alltså en gud, och gudar dyrkar man. Väsby kan mycket väl vara en gammal kultplats, precis som den kultplats där vi dyrkar dagens gud mitt inne i Sunnemo. Är detta antagande riktigt är Väsby mycket, mycket äldre än jordebokens 1602. Oden kom till Sverige runt år 200 och Ve är alltså äldre. Platsen kan, i och med att Ve är en vanergud, ha minst 2000-åriga anor.

Fanns det folk här då, tänker ni kanske? Jodå! Vi har t ex bronsåldersgravarna på Lidsberget och järnåldersgravarna i Rud i Gräs. Den äldre bronsåldern omfattar tiden ca 1500-1000 år f. kr., den yngre ca 1000-500 år f. kr. Därefter tar järnåldern vid och sträcker sig fram vikingatiden som börjar runt år 800 e. kr.

 

Inledning Väsby Lervik / Leråsen Lid, Lidsbron, Lidsberget, Vålen på Lidsberget

Valåsen, Valåstjärn, Valborgstjärn, Vallberg

Bråndammen, Brånberg

Lockeråsberg    

 

LERVIK, LERÅSEN

Här kan eventuellt förklaringen är enkel. Kanske det är gott om lera i dessa trakter. Jag vet inte eftersom jag aldrig grävt där. Möjligtvis i Lervik, men Leråsen verkar ligga på bördig sandjord. Lervik är ett ganska vanligt namn i Sverige med jämn spridning. För utom dessa finns massor av av ortnamn som börjar med Ler-. Nästan alla verkar av någon anledning ha en anknytning till vattendrag eller sjö precis som i Sunnemo. Varför finns denna anknytning till vatten? Förklaringen kan hittas om vi tar ett rejält skutt tillbaka i tiden och studerar de skrifter som finns:

Hos Snorre och i skaldedikterna påträffar vi Ägir som havets härskare. Hans namn har samband med ordet för vatten och han har faktiskt en hel del gemensamt med grekernas Poseidon. I poesin slukar Ägirs käftar" de förlista skeppen.

Vi hade här i Skandinavien två sjögudar att lita på Ägir och Ran. Vi återkommer snart till Ägir som i detta fall kommer att visa sig vara intressant för oss. Ran hittar vi som bekant redan i Ransäter och Ranån. Poseidon hade en treudd till vapen medan "våra" gudar hade ett nät.  Med detta nät låg man i försåt mot de sjöfarande för att ta dem till sitt rike. Enligt en vår folktro hamnade de drunknade hos Ran, och om de visade sig vid sitt eget gravöl, var detta ett tecken på att de blivit väl mottagna. Enligt Fritjofsagan skall det vara tursamt att ha guldföremål på sig om man gick förlorad till sjöss. Det var viktigt att de inte kom tomhänta till Ägir och Rans sal, om sjön skulle ta dem. Vi möter en föreställning om Ägirs och Rans gästfrihet och en iver att fylla sitt undervattensrike med skaror av döda. Men hur ser förhållandet mellan Ägir och Ran ut? -Jo, de är äkta makar och har nio döttrar.!

I keltisk mytologi omtalas kittlar som dignade av dyrbarheter, som kommer från landet under böljorna.

Tor gav sig en gång ned till en av Ägirs fester i undervattensriket för att skaffa en kittel som var nog stor för mjödbrygden. Det  gästabud som Loke i Lokasenna häver ur sig skandalösa beskyllningar mot gudar och gudinnor, hölls i Ägirs sal.

Nu kommer vi till det intressanta: I Skáldskaparmál hos Snorre indentifieras Ägir med Hlér, som visserligen bodde på Hlésey. Ägir är även känd som den fruktansvärda jätte i underjorden som var far till den sköna Gerd, föremålet för Frejs trånad. Hlér är även känd som en sjögud och tillhör de fornnordiska gudarna. I gaelisk form skrevs Lir eller Ler som också betydde hav. Nu är det kanske för mycket begärt att kalla Lidsjön ett hav men vatten är det! (Ran betraktas också som havsgud men har fått fäste i nämnda Ransäter, långt från havet). Hlér verkar dock inte vara en huvudfigur inom asatron vilket kan betyda att han är betydligt äldre och senare ersatts med Ägir vid asatrons ankomst. Klart är att Hlér och Ägir har samma egenskaper och behärskar samma rike.

Här slog vi faktiskt två flugor i en smäll! Vi antar att Lervik, Leråsen är uppkallat efter guden Hlér.  Snorre menar som sagt att Hlér är samma person som jätten Ägir, och det verkar faktiskt ha funnits en tradition om jättar i Lidsberget.

Emil Fredriksson, som föddes på soldattorpet Etternäs under Lidsberget utvandrade till USA 1910, skrev en dikt om Sunnemo och som finns i avkortat skick i Sunnemoboken. Vill ni läsa hela så finns den HÄR (på www.sunnemo.com)

Där ha vi Lissjön, langsmal som e ôlv
han kröker sej i bôger mälla stränn´ra;
en fatter rektitt att vår Härre sjôlv
på unnlitt vis däröver hôller hänn´ra!
Dä vaffôl däfför som int Lissberg stöp
när jättan fram ur gömställa sin kröp
å nös å vrål å gnischel ell mä tänn´ra.

Ja, jä tänkt mang gangernär jä sett
valls Lissberg ligger där på lur, å drömmer
att dä ä skrôvit bra; allt gammert, lett
ä bônna mä den nye tias tömmer.
Men däfför dôger nåck int te å tro
att jättan stanner allti i sitt bo -
nä, de kan vakten å bli etter grömmer.

Om någon bör ha känt till en sägen om jättar i  Lidsberget så ärdet Emil Fredriksson som föddes och växte upp vid foten Lidsberget.

Ler (Hler) / (Ägir) och jättar på samma ställe i samma person. Tänk så det kan stämma ibland eller är det en tillfällighet?

 

Inledning Väsby Lervik / Leråsen Lid, Lidsbron, Lidsberget, Vålen på Lidsberget

Valåsen, Valåstjärn, Valborgstjärn, Vallberg

Bråndammen, Brånberg

Lockeråsberg    

 

LID, LIDSBERGET, LIDSBRON, LIDSJÖN

Vad som gett namn åt vad, kan i detta fall ge upphov till diskussion. Har berget fått sitt namn av Lid på andra sidan sjön eller har Lidsberget gett namn åt gårdarna? Varför heter sjön Lidsjön?

Vi tittar på vad roten i namnen, Lid-, betyder. På gammalengelska finns ordet hlithe eller hlide som betyder sluttning. Lid på svenska har samma betydelse. Med detta besked kan vi sortera bort sjön som namngivare. Sjöar lutar inte - det är bara så! Där gårdarna södra och norra Lid ligger sluttar det mot sjön. Visserligen sluttar även Lidsberget men det är nog mer att betrakta som stup eller brant.

Bakom ordet Lid döljer sig betydligt intressantare saker: Vår gamle utkonkurrerade asagud Oden hade en plats där han kunde blicka ut över världen. Denna plats kallades Hlidskjalf. En sådan plats bör ha varit högt belägen med vidunderlig utsikt. Kan Lidsbergets namn vara en kvarleva från den tiden vi blotade till asarna? Kanske man rent av trodde att "här uppe sitter den allsmäktige Oden och ser över världen". Kanske inte en omöjlighet för sisådär 900 år sedan innan vite Krist och prästerskapet gjorde processen kort med de gamla gudarna. För religiösa har vi människor alltid varit i en eller annan form även innan kristendomens ankomst. Föremålet för dyrkan har växlat - antingen under hot av svingat svärd eller frivilligt.

Beowulfsagan är det äldsta litterära verk som finns bevarat på germanska och finns bevarad som en enda handskrift på British Museum, daterar sig till år 1000. Expertisen tror att sagan nedtecknades för första gången vid 700-talet och att händelserna utspelades runt år 500. Sagan är skriven på gammalengelska, som faktiskt har stora likheter med dagens svenska. Vart sagan utspelas har de lärde tvistat om i flera hundra år. Man är dock ganska överens om att händelserna sker i Sverige och närmare bestämt i Västergötland. (Mot detta finns naturligtvis ett antal opponenter).

Jag tänker inte gå in på sagans händelser men slutet är ganska intressant. Beowulf blir i en strid dödad av en drake. Dödligt sårad, i väntan på döden, ger han order till sina män att hans lik skulle föras till Hrones-naesse för att brännas, samt att över hans aska skulle uppföras en jättestor hög, som av sjöfarande som kom fjärran ifrån kallades Biowulfes biorh (Beowulfs borg). I samband med berättelsen om uppförandet av Beowulfs gravhög nämns även att den uppfördes på ”hlide".

På vårt Lidsberg finns som nämnt gravar, inte så höga och inte så att sjöfarare kan navigera därefter och någon sjöfart från fjärran länder har naturligtvis inte förekommit och det är definitivt inte Beowulfs grav vi har i socknen.  Men parallellen finns där - gravar på Lid (Hlide), högt belägna. Kanske synliga för de som paddlar förbi på Lidsjön. Kanske det var Beowulf som införde traditionen med gravläggning på högt berg? Var Beowulf en stilbildare?

Anm: En svensk-amerikansk forskare vid namn Gust Andersson har förlagt Beowulfs grav till strax söder om Alvhem i Göta-älvdalen. Han har dessutom översatt Hrones-naesse till Grönäs........!!!!

 

Inledning Väsby Lervik / Leråsen Lid, Lidsbron, Lidsberget, Vålen på Lidsberget

Valåsen, Valåstjärn, Valborgstjärn, Vallberg

Bråndammen, Brånberg

Lockeråsberg    

 

 

VÅLEN PÅ LIDSBERGET

 På en karta över Sunnemo socken från 1710, ritad av Eric Wallringh, (sid 53 i sunnemoboken) finns en våle markerad på Lidsbergets topp. Denna våle eller vårdkase hade stor betydelse längre tillbaka och på den tiden. I ett uppslagsverk kan man läsa under ordet vårdkase: "(fornsvenska: vaktstapel), en hög av ved, upplagd på någon fritt och högt belägen plats. När ofred var att vänta bemannades vårdkasarna med hjälp av ett påbjudet vakthållningssystem ("byavård"). Vid fienders annalkande tändes kasen som varningssignal till befolkningen och som ett tecken att tända övriga kasar inom synhåll. På detta sätt kunde en hel byggd snabbt varnas och mobiliseras".

 Att det är en sådan kase det är frågan om här är helt klart då placeringen uppfyller alla ställda krav. Dessa kasar eller vålar brukade ligga i en linje. I vilken linje kan denna våle tänkas ligga? Det fina med detta system var att där den första kasen tändes där fienden annalkades. När mobiliseringen gjordes tågade man mot den våle som man sett brinna. Vid denna fick man besked om vilken våle som brann dess för innan och gick vidare. Linjerna hade även en funktion till, att varna makten. Därför fortsatte de ända till Kungen. Vid denna tid, såsom nu, i Stockholm. Man kan tänka sig vilket ansvar det måste ha varit att bevaka en våle. Missade en kanske budskapet aldrig kom fram.

 Eftersom Värmland är ett av Sveriges mest krigshärjade län från den tiden där landskapet slets mellan Norge och Sverige var det viktigt att ha ett väl fungerande nät av vårdkaselinjer.

 Nämnda karta i sunnemoboken är endast en del av en större som visar dåvarande Råda socken, och som i princip är dagens Hagforskommun om man undantar Ekshärad socken. Nästa våle norrut finner vi i Sjögränd. Vid Östra Skymnäs på västra sidan Klarälven finns en och ytterligare en på västra sidan av Lakenesjön. De två sistnämnda tillsammans med Lidsbergets våle ligger nästan i en rak linje med ett avstånd på ca 7-8 km mellan varje. Söderut hittar vi ingen på kartan, men kanske det legat en på Grönäsberg. När man rekonstruerat gamla vårdkaselinjer i landet har man ofta upptäckt att gårds- och ortnamn bär minne efter dessa kasar. De ortnam, som framför andra tyder på att de ingår i en vårdkaskedja är sammansättningar med Vål-, Vår-, Vård-, Varn-, Kas- och Kås-. Förstavelsen Val- kan i våra trakter kanske tillfogas dessa. Ett vanligt gårdsnamn som är Karlstorp kan från början ha varit Karstorp eller Kastorp och ombildats med dialektala skiftingar eller så har kartografens "försvenskande" slagit ut den rätta betydelsen. Andra namn som man kan misstänka, i detta sammanhang är sammansättningar med Eld-, Bränn-, Ljus-, Rök- och Lunne-. Lunne kan man förklara med det gamla uttrycket: att lunna = samla ihop ris och virke vid skogsavverkning. I den äldre götadialekten (dit värmländska tillhör) finns namnen Kåla och Kulla som har sittursprung i ordet "kjälla" = elda. I Västergötland används ordet fortfarande, om än sparsamt. På ömse sidor om Lidsberget, finner vi Valåsen, ett i väst och ett i öst. Den i väster ligger i den linje som kommer från Lakenesjön.

 För att en kaslinje skall kunna fungera till 100% så räcker det inte med att se en rökpelare. Önskvärt var att elden måste synas nattetid för att den skall göra någon nytta. Om man lägger ut en linjal på kartan för att försöka hitta en öppen linje söderut från Lidsberget så hamnar man på Grönäsberg/Blaskåberg. (Se bild nr 2 i sunnemoboken). Här finns inget namn idag (på kartan) som minner om en kases placering. Vi prövar teorin och lägger en där och letar vidare söder ut. Mellan Mon och Svartå finns en höjd som heter Brännfanten, ett namn som minner om eld. Mellan Blaskåberg och nämnda Brännfanten verkar det faktiskt vara fri sikt. I alla fall så att en rökpelare lätt kan observeras. Vidare söderut öppnar sig den släta Brattforsheden och fri sikt kan kanske nås ned till sjön Alstern. Om teorin är riktig så bör linjen fortsätta söderut, såväl som norrut. För att få svaret på detta får fler kartor inköpas och forskningen fortsätta. Sen kan man diskutera vart linjen startar respektive slutar.

 

Inledning Väsby Lervik / Leråsen Lid, Lidsbron, Lidsberget, Vålen på Lidsberget

Valåsen, Valåstjärn, Valborgstjärn, Vallberg

Bråndammen, Brånberg

Lockeråsberg    

 

 

VALÅSEN, VALÅSTJÄRN, VALBORGSTJÄRN, VALLBERG.

 

I tankarna om vålen på Lidsberget framfördes att roten Val- kan ha med vålen att göra. Emellertid är egentligen ordet Val- ett av de intressantaste i svenskt och gammalengelskt språkbruk. En röd tråd finns dock - vi hamnar nästan alltid i nordisk mytologi:

 Vale är en son till Oden och Rind, han hämnas Balders död genomatt döda Höder (den blinde guden) och överlever ragnarök.

 Wala - gammalengelskt gudanamn.

 Vala var en kvinna med spådomskraft, sierska.

 Valhall "de stupades hall" Odens hall där han tog emot de kämparsom stupat i strid och unfägnade dem.

 Val - fornnordiskt ord för dem som fallit i en strid. De fallna brukade lämnas kvar på "valplatsen" som åtel för rovdjur.

 Valfader - tillnamn på Oden med betydelsen "de i strid fallnas fader".

 Valkyria är i fornnordisk mytologi benämning på härjungfruarna hos Oden. De hade till uppgift att "kora valen" dvs att kalla de utvalda till Valhall. De utför Odens befallningar medan striden rasar och skänker seger i enlighet med hans vilja. Flera Valkyrior har namngetts i Eddan: bl a Sigrun, Skögul och Härfjätter. Dessa tillhörde diserna som är ett kvinnligt andeväsen. I andra dikter från 800-900-talet finns Hildr, Hlokk och Gudr namngivna.

 Waelcyrge - gammalengelskt ord som anges vara ekvivalenten för namnen på furierna: Erinys, Tisiphone och Allecto. 

 Válaskjálf  - en hall med silvertak där Oden själv bodde och satti sitt högsäte. Därifrån kunde han famna hela världen i en blick.Här kan man jämföra med Lidskjálf som tydligen har samma funktion. Runtom i Sverige finns det massor av exempel på Valåsen och Val-(Vall-)berg. Så även i Sunnemo. Här, som i fallet med Lidsberget, är det oftast förknippat med enastående utsikt.

 Wala, Walena och Wealas är gammalengelska namn på folkgrupper. Dessa har gett namn åt det vi idag kallar Wales.

Valborg - så kallas på svenska en anglosaxisk nunna (död 799),som helgonförklarades den 1 maj och har gett namn åt valborgsmässan. Här har vi ytterligare ett exempel på hur kyrkan "kristnat" gamla hedniska högtider. De flesta högtider vi idag firar i kyrkan har från början en hednisk bakgrund. Julen är egentligen det gamla midvinterblotet som firas. Är det något man inom vetenskapen är överens om så är det att Jesus inte föddes i december. Då finns inga herdar ute. Midsommarfirandet gjorde kyrkan om till Johannes döparens dag vilket nog är det mest misslyckade försöket från kyrkan att utrota en gammal fin hednisk högtid. Lucia skall jag återkomma till i ett annat arbete. Kyrkan kunde naturligtvis inte tåla att folk firade sina gamla seder och gudar. Man insåg kanske att man inte skulle kunna stoppa det varför man möttes på "halva vägen" och lät folk fortsätta att fira på det villkor att man gjorde det med den nya gudens bifall. Påsken är, enligt bibeln, den enda kristna högtid som skall firas. 

Men vi återgår till Valborg. Seden att bränna eldar har urgamla traditioner. Man brände även eldar på andra dagar. I Sunnemo brändes eldar även på andra dagar. Vi plockar två berättelser ur sunnemoboken:

"Den 16 maj ropades ”Per Grinus”, då skrek man: "Per Grinus, bind dina hundar i band." Man gick upp på de högsta bergen och ropade detta och tände stora eldar. Det var ett väldigt oväsen på ett sådant berg den natten. Vargarna skulle inte bita korna den sommaren”.

"Man firade påsk med eldar och genom att skjuta med bössor och små kanoner. Man färdades då till höga bergkullar och högg ned skogen till ett bål. Man började några dagar före påsk att samla till den brasan. På påskkvällen följdes de manliga från en eller flera gårdar till den där kullen och tände brasan. Jag minns inte, att några fruntimmer var med vid de tillfällena. Om inte någon kvinna kom upp får att taga vara på den ene eller den andra som fått för mycket brännvin i sig. Här på Tömtberget har många sådana påskbrasor brunnit. Majbrasor har varit mera sällsynta i mitt minne här på trakten. Men även då samlade de ihop en hoper ris. Det kallades Valbemässebrase. Man har i min tid eldat ute på åkern vid den tiden."

Detta var några exempel på innebörden av roten Val- i olika kombinationer. Om man vill fundera vidare över ”val” hittar man det latinska ordet "vale" som betyder "lev väl". Kanske det finns ett samband då Vale kommer att överleva världens undergång dvs Ragnarök.

"-Tvi Vale" är ju något man utbrister i om man känner avsky för något. Det låter som en smutskastning av guden Vale. Det kan vara medvetet från visst håll.

Inledningsvis nämnde vi gotervandringen och de spår de ristat i historien. Valcamonica nämndes också Valcamonica, dalgång i norra Italien med ristningar som ser likadana ut som i Sverige. Är Val- i Valcamonica också ett minne från Scandza och utvandringen därifrån?

Sanningen om Val- och varför berg och åsar bär detta namn, finns någonstans. Riktigt säkra, på var, kan vi aldrig bli.

Till sist kan man konstatera att Vala har haft en stor betydelse i Skandinavien då det finns ett stort antal ort- och områdesnamn med denna förled.

 

Inledning Väsby Lervik / Leråsen Lid, Lidsbron, Lidsberget, Vålen på Lidsberget

Valåsen, Valåstjärn, Valborgstjärn, Vallberg

Bråndammen, Brånberg

Lockeråsberg    

 

 

BRÅNDAMMEN, BRÅNBERG

De här namnen kan vi härleda till fornsvenskans "broni", "brune" som idag motsvarar verben brinna, bränna. I kampen för brödfödan längre tillbaka använde man sig av svedjebruk. Denna odlingsmetod gick ut på att man måste "bränna bråte" för att sedan på en "rågbråte" kunna så och få "bråtråg". Broni och brune finns idag bevarat i Brånberg och tack vare det kan vi vara säkra på att här har förekommit svedjebruk. Än Bråndammen då? Eftersom den är av ett senare datum än svedjebrukets tid har den väl fått sitt namn från det området som antagligen kallats ”Brånan”.

 

Inledning Väsby Lervik / Leråsen Lid, Lidsbron, Lidsberget, Vålen på Lidsberget

Valåsen, Valåstjärn, Valborgstjärn, Vallberg

Bråndammen, Brånberg

Lockeråsberg    

 

 

LOCKERÅSBERG

I de gamla gaeiliska legenderna på Irland framtog landet Lochlannen mycket framstående plats. Detta namn skrevs också Lochland,Lochan och Luchlann. Enligt de officiella teorierna, fanns inga förbindelser mellan de brittiska öarna och Skandinavien före vikingatiden. Vi skall i det följande se att kontakter mycket väl kan ha förekommit.

Att landet verkligen har funnits bestyrks av berättelser om gaeiliska hjältars äventyr som upplevdes i Lochlann samt av härfäder som gått från Lochlann till Irland under förhistorisktid. Det berättas även om en irländsk drottning Una, att hon var dotter till kungen av Lochlann. Huvudstaden i Lochlann hette Beirbe, vilket namn kan härledas till namn med roten Bjer- eller Björ-. Namnet Lochlann påstås i en del översättningar kunna härledas från "loch" i betydelse av insjö. (ch uttalas i detta fall som ck). Det lever kvar i Skottland där vi finner "sjön Ness" Loch Ness. I svenskan finns detta kvar i Locknesjön, Lockö, Locketorp och Lockne för att nämna några exempel. De flesta namn med roten Lock- förekommer i Västergötland.

Problemet med Lochlann är att vi i Sverige inte kan uppleta något om detta i våra fornnordiska sagor. Det var först med kristnadet som dokumentationen tog riktig fart och den var inte alltid att lita på.

Däremot känner vi till att det funnits en sjö i Sverige med namnet Lagen, Lögen eller Loginn. Här skiljer sig konsonantvärdet k och g. G och k ligger mycket nära varandra när man ljudar dem och ned konsonantglidning förändras. (Jämför med hårda och mjuka konsonanter i svenska respektive danska)

Skulle detta sägenomspunna Lochlann kunna vara landet kring sjön Loginn. I Gefionsagan jämförs sjön Loginn och ön Själland. Gefion förvandlade sina söner till oxar som hon lät plöja under en hel natt. Det land hon plöjde fick oxarna dra ut i havet. Jorden blev Själland och den grop som uppstod efter plöjningen fylldes med vatten och kallades Lögr. Lögr/Loginn kan faktiskt vara Vänern. På kartan är de ganska lika och är jämförbara till ytan, dvs arean.

.

I svenskan finns ordet Löga som betyder tvätta och har då med vatten att göra. Fisken löja kallas/kallades i Sunnemo löger. Fiskar lever som bekant i vatten.

Efter denna totala utsvävning i jakten på betydelsen av ordet Lock / Locker ska jag försöka förklara vad jag kommit fram till:

Vi antar att ortnamn, namn på platser med förleden Lock-, Log-och Long-  har med sjö och vatten att göra. Det passar ganska bra in på Lockeråsberg. Berget ligger mellan Grässjön och Skärjen. I dessa trakter när man skall uttrycka sjö i pluralis säger man"sjöer". Alltså en sjö flera sjöer. Om vi använder det ålderdomliga ordet Lock och böjer det på samma sätt får vi: en lock - flera locker. Lockeråsberg skulle då kunna betyda ”Sjöeråsberg”. Eller, berget mellan "sjöarna".

 

Inledning Väsby Lervik / Leråsen Lid, Lidsbron, Lidsberget, Vålen på Lidsberget

Valåsen, Valåstjärn, Valborgstjärn, Vallberg

Bråndammen, Brånberg

Lockeråsberg